ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης εργασίας ειδικότητας:

Νοσηλευτή Τ.Ε., με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Κάτοχος τίτλου σπουδών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
• Δίπλωμα οδήγησης (B΄ κατηγορίας)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν:
• Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία