Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης εργασίας με ειδικότητα:

Επισκέπτη Υγείας TE
ή
Νοσηλευτή ΤΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Τίτλος σπουδών
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
 Δίπλωμα οδήγησης (Β’ κατηγορίας)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν:
• Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία
• Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή θέματα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ