ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928 ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.   Σε συνέχεια των άγονων αποτελεσμάτων των προγενέστερών προσκλήσεων του Φορέα στις 1/11/2019 και 9/12/2019 και Έχοντας υπόψη : Το N.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/17-05-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»…

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟΣ για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια επιβατικού οχήματος (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Λόγω της μη επαρκείας κατατεθειμένων προσφορών για την από 8/4/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα, η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος τύπου ΙΧ (CPV 34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα) που αφορά το Υποέργο «Προμήθεια Υπηρεσιακού Οχήματος για την υπηρεσία της Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και…